Cài đặt và sử dụng LAMP Stack trong 1 phút

LAMP stack được cài đặt trên hệ điều hành linux và là 1 trong các lựa chọn sử dụng nhiều nhất trên thế giới. LAMP stack gồm 4 thành phần chính là Linux, Apache, MySQL và PHP. Pre-built Application LAMP Stack tại HORIZON giúp quý khách tối ưu thời gian cài đặt và khởi chạy website của mình.

Ubuntu 18.04 LTS

Apache

MySQL

PHP 7.x

Pre-built App LAMP Stack

Khởi tạo LAMP Server nhanh đến bất ngờ.

Hướng dẫn đăng ký