Cài đặt và sử dụng LEMP Stack trong 1 phút

LEMP stack được cài đặt trên hệ điều hành linux và được lựa chọn sử dụng nhiều nhất trên thế giới. LEMP stack gồm 4 thành phần chính là Linux, Nginx, MySQL và PHP. Pre-built Application LEMP Stack tại HORIZON giúp quý khách tối ưu thời gian cài đặt và khởi chạy website của mình.

Ubuntu 18.04 LTS

Nginx

MySQL

PHP 7.x

Pre-built App LEMP Stack

Khởi tạo LEMP Server nhanh đến bất ngờ .

Hướng dẫn đăng ký